• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)


Zakladatelské roky AEK (Pracovního krou
žku chebských kulturních tvůrců)

být Seff Heil

Činnost AEK začala už v roce 1975 zasedáním báníků píšících v chebském nářečí. Vlastní založeni následovalo teprve o několik let později. Myšlenka k tomuto prvnímu setkání vznikla už v roce 1974 při Spolkovém kulturním zasedání Spolku Chebských obcí v Ředvicích / Marktredwitz. Albert Reich, Willi Starck, Dr. Josef Suchy, Alfred Görgl a náš Nestor Otto Zerlik chtěli pokračovat v tradici setkání básníku píšících v chebském dialektu, kterou v roce 1931 začal Adolf Horner z Falknova (Sokolova) / Falkenau. Ale po prvním setkání v roce 1975 došlo ke shodě v názoru, že omezení tohoto pracovního kroužku jen na básnickou tvorbu v nářečí  by neobsáhlo celé kulturní dědictví chebských Němců.

A tak byli pozváni k dalším setkáním též autoři, píšící ve spisovném jazyce, výtvarní umělci a hudebníci. Tak vznikala jedna kulturní pracovní skupina po druhé. Hledal se název organizace a nakonec zvítězil  návrh Dr. Suchého „Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender” (Pracovní kroužek chebských kulturních tvůrců), zkráceně AEK. Dr Josef Suchy vydal na přání Otto Zerlika informační časopis „Egerländer Zeitungsdienst” (Chebskou novinovou službu”), zkráceně EZD.

Až dodnes probíhala všechna setkání pod zastřešením a za řízení vedoucích členů Spolkového předsednictva  Spolku Chebských obcí (der Budesvorstand des BdEG). To s sebou přinášelo některé těžkosti, především financování, neboť  pro větší opatření bylo nutné svolení Spolkového předsednictva Spolku Chebských obcí. Nemohly být proto uskutečňovány krátkodobé projekty. Proto bylo rozhodnuto, zaregistrovat AEK jako samostatný spolek.

K předběžným rozhovorum se setkali 20.-21. března 1982 v Domě domoviny (Haus der Heimat) ve Stuttgartu, na pozvání Alberta Reicha, kmotři Dr. Josef Suchy, Seff Heil, Willi Starck, Otto Zerlik a Gerald Güntner. Bylo rozhodnuto, přihlásit AEK jako spolek. Jako zakladající členové byli navrženi:

Alfred Görgl, Seff Heil, Albert Reich, Willi Starck, Dr. Josef Suchy a Otto Zerlik. Jako spoluzakladatelé byli čestně jmenováni MdB (Clen spolkového parlamentu) Dr. Erich Riedl, Dr. Josef Stingl, prezident spolkového úřadu práce a Diplom. Ing. Albert Karl Simon.

Do předsednictva byli povoláni:

Předseda: Albert Reich, zastupující předseda Seff Heil a Willi Starck
Pokladník: Seff Heil, Úcetní: Willi Starck
Přísedící: Dr. Alfred Görgl, Dr. Josef Suchy, Otto Zerlik

De facto přetrvávalo toto předsednictvo dlouhá léta, ale nyní mělo být spolu s AEK právně registrováno jako spolek.

Má činnost jako pokladníka AEK začala už při 2. setkání v roce 1976. Dr. Josef Suchy vyzval při tomto setkání spontánně ke sbírce a touto sběratelskou akcí začala má „kariéra” jako pokladníka AEK. Kdybych byl už tenkrát věděl, kolik mně tím vznikne práce, byl bych jistě ... ne, byl bych to přesto učinil, neboť  šlo o to, založit a uvést do chodu něco nového. Teprve po 19 letech vyčerpávající polkadnické činnosti jsem mohl v roce 1995 tento důležitý úřad s dobrým finančním zázemím předat do mladších rukou. Toto předání bylo již dávno nutné, neboť se mně mezitím v roce 1989 dostalo pocty a odpovědnosti, ale též i starosti úřadu spolkového přednosty Spolku chebských obcí, což s otevřením hranic s sebou přinášelo i více úkolu a práce. Financování a vyúčtování mnoha každoročních akcí AEK, sepisování žádostí poskytovatelům příspěvku, dokumentace prováděných akcí a jejich vyúčtování vyžadovalo tolik času, že by bylo bývalo nezodpovědné tento úřad dále vést.

Rozhodnutí, která byla učiněna v březnu 1982 v Domě domoviny (Haus der Heimat) ve Stuttgartu, musela být uvedena do praxe. Při schůzi AEK na podzim 1982 rozhodli členové o založení spolku AEK a pověřili tím předsedu. Mezitím byly schváleny připravené stanovy.

Aby mohly být schváleny následně došlé návrhy a doplňky ke změnám stanov, bylo nutné zorganizovat další, mimořádnou schůzi. Ta se konala 20.-21. února 1983 v Domě domoviny (Haus der Heimat) ve Stuttgartu. Po důkladných rozhovorech a obnovených návrzích byly změněné stanovy jednohlasně schváleny a bylo vytvořeno předsednictvo.

Ustavující zasedání předsednictva AEK

1. května 1983 se setkali členové předsednictva v hotelu Rosenau ve Würzburgu k ustaujícímu zasedání. Přítomni byli: Albert Reich, Dr. Josef Suchy, Otto Zerlik, Seff Heil, Willi Starck, Dr. Josef Weinmann, Dr. Reinhard Worschech, Prof. Dr. Boehm, Prof. Hanslicek, Wilhelm Hager, Franz Wittmann a OSTR. Erhard Nowak.

Z dnešního pohledu lze říci, že zasedání vytyčilo představy o cílech na roky dopředu a tyto cíle byly z převážné části uskutečněny, i když ne vždy jen v úzkém smyslu Chebanů. Zmíním zde jen některé příklady:

Byly dány podněty k vytvoření plánu místa pro výzkum chebské lidové hudby. Tyto podněty vedly ke zřízení Sudetoněmeckého hudebního institutu v Řezně / Regensburgu.

Byly dány podněty k vytvoření chebské osady v Hornofalckém skanzenu Neusath-Perschen. Tato osada byla zřízena pod názvem: severní Horní Falc, Stiftland. Všechny budovy jsou ale zachovány v chebském stavebním stylu.

Byly dány podněty k vytvoření a pěstování vlastivědné kultury. Také tato žádost, podaná u bavorské vlády měla částečný úspěch zřízením sudetoněmecké vlastivědne pracovnice (Sudetendeutsche Heimatpflegerin) při Sudetoněmeckém krajanském sdružení v Mnichově.

Byly dány podněty k vydání Chebského Biografického Lexikonu Dr. Josefem Weinmannem. První díl byl vydán v roce 1985, druhý pak v roce 1987. Díl třetí se připravuje.

Byla založena Chebská kulturní cena (s nebo bez finanční odměny), 1985 se konalo první udělení Chebské kulturní ceny „Jan z Teplé“ (Johannes-von-Tepl) ve Waldsassen, z iniciativy Alberta Reicha.

Měla vzniknout publikace o chebských muzikantech: Alt-Egerländer Tänze (Staré chebské tance), Erich Baumann, AEK-Selbstverlag (AEK-vlastním nákladem), vyšlo v roce 1985

Seff Heil dal podnět k založení zvukového archivu, který jím byl ještě v témže roce založen (Egerland-Kulturhaus und Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg / Chebský kulturní dům a literární archiv v Sulzbach-Rosenbergu).

Zveřejnění Broschovy rukopisné písňové sbírky, vydalo AEK (vydavatel Seff Heil) jako faksimile.

Každoročně se měla konat čtení v nově založeném literárním archivu v Sulzbach-Rosenbergu. Od roku 1983 pravidelná čtení AEK. Na zastupitelském úřadu Sulzbach-Rosenbergu bylo zřízeno Chebské oddělení.

Celkem lze říci, že toto ustavující zasedání v roce 1983 ve Würzburgu se zasloužilo velmi významně o úspěšnou práci AEK v následujících letech. Významné osobnosti se zde sešly, aby vytyčily celou oblast úkolů pro AEK, které vyžadovaly velké nasazení a vědomosti.

Bez přehánění lze říci, že plněním těchto předsevzatých úkolů a též mnoha dříve stanovených úkolů AEK prokázalo svou důležitost pro zachování chebského umění a kultury.

Registrace AEK jako spolku (e.V.) následovala s konečnou platností 6. října 1983 u soudního úřadu ve Stuttgartu. Tím se AEK stalo samostatnou organizací a bylo uznáno jako podpůrný spolek ve smyslu obecně prospěšné činnosti.