• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Pracovní kroužek chebských kulturních tvůrců (AEK)

Zapsaný do soudního registru spolků ve Stuttgartu pod restračním číslem VR 3997


§ 1: Jméno a sídlo spolku


1. Spolek je veden pod jménem „Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender (AEK)“ („Pracovní kroužek chebských kulturních tvůrců – AEK“)

2. Po zapsání do registru spolků má za svým názvem příponu „e.V.“ (registrovaný spolek)

3. Spolek má sídlo ve Stuttgartu


4. Spolek AEK e.V. se sídlem ve Stuttgart sleduje výlučně obecně prospěšné cíle v smyslu oddílu daňově zvýhodněných či od daní osvobozených činností.


§ 2: Cíle a úkoly spolku

1. Spolek je samostatně činný; nesleduje v první linii vlastní ekonomické cíle.


2. Spolek se snaží podchytit všechny chebské kulturní tvůrce (hudby, písemnictví, výtvarné umění, národopis, film, fotografie, vědu a techniku) a osoby, které se chtějí angažovat pro cíle spolku. Klade si za cíl tyto osoby vést k plodné výměně pracovních zkušeností a výsledků, podporovat je a pomoci zpřístupnit širší veřejnosti jejich díla.


3. Spolek AEK má za úkol sbírat, pěstovat a tvůrčím způsobem dále rozvíjet vyhnáním chebských Němců z jejich vlasti jejich ohrožené kulturní dědictví ve smyslu § 96 zákona o vyhnancích a uprchlících (BVFG) v SRN.


4. Výstavy, kulturní večery, publikace, vypisování a udílení kulturníich cen mají zprostředkovat širší veřejnosti hodnotu a význam chebského kulturníiho dědictví.


5. V tomto ohledu spolupracuje spolek úzce se všemi jednotlivými krajovými, lidovými a odbornými spolky jakož i institucemi.


6. Spolek AEK je pracovním a badatelským společenstvím, bez olhedu na politickou příslušnost a náboženské vyznání.


§ 3: Obecná prospěšnost spolku AEK

1. Spolek sleduje cíle výlučně a jen vlastním působením na základě obecně prospěšné činnosti ve smyslu §§ 51 až 68 daňového řádu z roku 1977. Spolek neusiluje o zisk.


Případný zisk smí být užit pouze pro stanovám odpovídající účely. Členové spolku nesmějí obdržet žádné podíly ze zisku, ani je vlastnit, ani obdržet žádné dary z prostředků spolku. Členům, kteří ze spolku vystupují, nesmí být vyplacen jejich vložený kapitál nebo oebcné hodnoty jejich věcných darů.


2. Žádná osoba nesmí být zvýhoděna ani výdaji, které jsou cizí cílům spolku, ani nepoměrně  vysokým honorováním.


3. Ekonomická obchodní činnost je vyloučena, pokud není konána v rámci předpisů §§ 65, 68 daňového řádu. Všichni nositelé funkce ve spolku zastávají pouze čestnou neplacenou funkci. Pokud však příslušné práce překročí požadovatelnou míru čestné funkce,  může být zaměstnán bezpodmínečně nutný personál pro kancelářské a pořadatelské práce. Pro tuto obchodní činnost nesmějí býti poskytovány žádné neúměrně vysoké honoráře.


4. Prostředky spolku smějí být užity jen k účelům uvedených ve stanovách.


§ 4: Oblast obchodu a působení


1. Spolek působí v oblastech Spolkové republiky Německo a všude tam, kde se v důsledku vhnání členové spolku nacházejí.


2. Činnosti spolku so odvíjí ve spojení s příslušnými státními a komunálními úřady.


§ 5: Obchodní rok

Obchodním rokem je průběžný kalendářní rok.


§ 6: Členství

1. Členem může být každý Němec, dále každá soukromá i právní osoba, která se ztotožňuje s cílem spollku.


2. Předpokladem pro přijetí jsou odborné a osobní schopnosti, které musí být prokázány předloženými pracemi a žádostí o přijetí.


3. Žádost o přijetí musí obsahovat všechny důležité údaje k osobě a musí být potvrzena od dvou členů spolku.


4. Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí musí být provedeno jen se souhlasem předsednictva spolku a poradců.


5. Vyrozumění následuje píemně..


6. Předáním členského průkazu je přijetí do spolku dokončeno; tím i ztotožnění se s cíli a úkoly spolku AEK. Minimální vstupní příspěvek činí 10,-- DM.


7. Spolek má

  
     a) zakládající členy


     b) řádné členy

     c) mimořádné a čestné členy

8. Zakládajícími členy jsou:


     Dr. Alfred Görgl †

     Josef Heil †

     Albert Reich

     Dr. Erich Riedl †

     Willi Starck

     Dr. h. c. Josef Stingl †

     Dr. Josef Suchy †

     Otto Zerlik †

9. Řádnými členy jsou všichni držitelé členského průkazu.


10. Až do předání průkazu  jsou dotyční čekatelé na členství.


11. Mimořádní a čestní členové jsou jmenováni na návrh předsednictva a se souhlasem členského shromáždění.


12. Členský příspěvek je stanoven členským shromážděním.


13. Členský příspěvek u právních osob činí roční minimální příspěvek 250,-- DM.


§ 7: Ukončení členství

1. Členství končí


     a) úmrtím,

     b) vystoupením,

     c) vyloučením

Vystoupení je nutné písemně formulovat předsednictvu spolku se lhůtou čtvrt roku ke konci každého kalendářního roku.

O vyloučení rozhoduje s okamžitou platností  členského shromáždění.


§ 8: Orgány spolku

Orgány spolku jsou


     a) předsednictvo,

     b) členské shromáždění.


§ 9: Předsednictvo

1. Předsednictvo se skládá z


     a) 1. předsedy,

     b) 2. předsedy,

     c) dvou zástupců,

     d) zapisovatele,

     e) pokladníka s až dvěma zástupci

     f) poradci.

2. Spolek je soudně i mimosoudně zastupován vždy dvěma zástupci předsednictva zároveň. Předsednictvo se rozumí ve smyslu BGB 1. a
2. předseda spolku AEK.


3.) Předsednictvo vede průběžnou obchodní činnost spolku. Do jeho kompetence spadá provádění usnesení spolku a správa majetku spolku.


4.) Kuzavírání právních úkonů, které by spolek finančně zatížili na více než 1.000,-- DM ročně, a k uzavírání pracovních smluv musí mít předsednictvo souhlas poradců.


5.) Pokladník spravuje spolkovou pokladnu a vede účetní knihu příjmů a výdajů.

6.) Předsednictvo  je voleno členským shromážděním na dobu tří let. Zůstává ve funkci, dokud není zvoleno nové. Znovuzvolení není možné.

7.) Předsednictvo  činí svá usnesení při zasedáních předsednictva, které svolává 1. předseda, v případě jeho zdravotní neschopnosti  či nepřítomnosti 2. předseda, případně jeho zástupce. Předsednictvo je usnášeníschopné pokud jsou přítomni minimálně tři členové předsednictva. Usnesení jsou činěna jednoduchou převahou hlasů při hlasování. Při nerozhodnosti počtu hlasů rozhoduje hlas vedoucího zasedání. V případě předčasného vystoupení jednoho z členů předsednictva mohou ostatní členové předsednictva odhlasovat náhradního člena předsednictva až do dalšího zasedání.


§ 10: Poradci

1.) Poradci jsou příslušní pro případy ve smylu §§ 6 a 9 uvedené ve stanovách.


2.) Poradci musí být pozváni k zasedání předsednictva.


3.) Pokud vystoupí poradce, jmenuje předsednictvo  náhradníka či náhradnici až do dalšího členského shromáždění.


§ 11: Členské shromáždění


Členské shromáždění může být svoláno podle potřeby, minimálně jednou za tři roky.  Členové musí dostat písemné pozváni minimálně 30 dní předem. Členské shromáždění je usnášeníschopné, pokud bylo řádně svoláno. Každý  řádný člen disponuje jedním hlasem.. Při rovnosti hlasů rozhoduje 1. předseda.


Mimořádní a čestní členové  mají poradní hlas.


Usnesení předsednictva, poradců a členského shromáždění musí být zaprotokolovány.

Členskému shromáždění předsedá 1. předseda, pokud není přítomen 2. předseda; pokud ani ten není přítomen, předsedá jeden z jejich dvou zástupců nebo jeden jimi určený náhradník (náhradnice).

K úkolům členského shromáždění patří:


     a) volba předsednictva a dalších členů poradního sboru;

     b) volba dvou kontrolorů pokladny na dobu tří let, kteří mají právo, spolkovou pokladnu a její účetnictví kdykoliv kontrolovat a zpravit o tom  členské shromáždění.

     c) přijetí zprávy za tříroční období a zprávy o stavu pokladny předsednictva, přijetí zprávy o kontrole opkladny od kontrolorů pokladny a uvolnění z funkcí;

     d) stanovení plánu hospodaření spolku a členských příspěvků;

     e) jmenování mimořádných a čestných členů;

      f) unsnesení o změnách ve stanovách a rozpuštění spolku;

     g) přečtení zápisu proběhlého členského shromáždění.


§ 12: Rozpuštění spolku

1. O rozpuštění spolku může být rozhodnuto jen při zvláštním, mimořádném, k tomuto účelu svolaném členském shromáždění s převahou tří  čtvrtin hlasů přítomných členů. K tomu jmenuje členské shromáždění tři likvidátory. Práva a povinnosti likvidátorů jsou určeny v ostatním podle předpisů BGB o likvidaci (§§ 47 ff BGB). Stávající majetek musí být předán Spolku Chebských obcí (Bund der Eghalanda Gmoin e. V.) se sídlem v  Marktredwitz / Ředvicích, obecně prospěšnému podle § 15 jeho stanov ve smyslu spolku AEK a daňového řádu z roku 1977, nebo krajanské radě Chebska (Landschaftsrat Egerland) při Sudetoněmeckém krajanském sdružení se sídlem v Mnichově (Sudetendeutsche Landsmannschaft e. V., Sitz München) nebo Hornofalckému kulturnímu spolku se sídlem v Regensburgu / Řezně (Oberpfälzer Kulturbund e. V., Sitz Regensburg). Všechny tyto tři spolky jsou uznány jakožto obecně prospěšné a majetek spolku musí být užit bezprostředně a výlučně k obecně prospěšným účelům..

Změněné stanovy spolku AEK při mimořádném členském shromáždění v Marktredwitz / Ředvicích 07.11.1998.